Polityka prywatności

 

Dążąc nieustannie do zapewnienia jak najlepszej ochrony danych osobowych, które zostały przekazane naszej firmie w celu realizacji (usług projektowych, budowlanych, wyposażenia technologicznego, doradztwa technicznego) pragniemy Państwa poinformować, iż jesteśmy w pełni gotowi, aby chronić Państwa dane osobowe na najwyższym poziomie, uwzględniając przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Spełniając swój obowiązek wynikający z art. 13 RODO chcemy poinformować w jaki sposób przetwarzane są przez nas dane osobowe, a przede wszystkim poinformować o prawach, które będą przysługiwały Państwu w związku z nowymi przepisami.

Prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją o przetwarzaniu danych osobowych.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

 1. Administrator danych osobowych.

Administratorem danych osobowych jest SHOPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 33, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000685864, NIP 9532716962, REGON 36773178800000, kapitał zakładowy 20 000,00 zł.

 1. Kontakt w spawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

W razie pytań dotyczących zasad prywatności i przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się pod adresem email: polishopa@shopa.eu.

 1. Źródła danych

Państwa dane pozyskaliśmy bezpośrednio od Państwa poprzez formularze kontaktowe na stronie www.polishopa.pl

 1. Cele przetwarzania danych osobowych i podstawy prawne.

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez SHOPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w następujących celach:

a) przedstawienia ofert lub rozpatrzenia wniosku o produkt oferowany przez SHOPA SPÓŁKA Z O. O. lub usługę świadczoną przez SHOPA SPÓŁKA Z O. O., w tym w imieniu i na rzecz podmiotów współpracujących z SHOPA SPÓŁKA Z  O. O.., na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b lub lit. f Rozporządzenia,

b) zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia,

c) realizacji zawartej umowy, lub w celu świadczenia usług przez SHOPA SPÓŁKA Z O. O., na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c Rozporządzenia,

d) rozpatrzenia reklamacji, wniosków oraz odwołań, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c i lit. f Rozporządzenia,

e) realizacji przez SHOPA SPÓŁKA Z O. O. czynności wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i lit. e Rozporządzenia,

f) marketingu, w tym promocji produktów oferowanych przez SHOPA SPÓŁKA Z O. O. lub usług świadczonych przez SHOPA SPÓŁKA Z O. O. lub podmioty współpracujące z SHOPA SPÓŁKA Z O. O., na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,

g) ustalenia i dochodzenia roszczeń przez SHOPA SPÓŁKA Z O. O. w związku z prowadzoną działalnością, w tym windykacji, egzekucji wierzytelności, obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec SHOPA SPÓŁKA Z O. O., przed organami ścigania, organami orzekającymi, w tym sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym, w postępowaniach administracyjnych, w tym podatkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,

 1. Udostępnianie danych osobowych.

Przetwarzane dane osobowe, w tym przez osoby upoważnione, możemy przekazać:

1) podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu :

a) podmiotom pośredniczącym w zawieranych przez nas transakcjach;

b) podwykonawcom;

c) podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, informatyczne, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, agencjom badawczym działającym na nasze zlecenie;

2) innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu, których udział jest konieczny do realizacji odpowiedniego procesu, m.in.:

a) inne strony transakcji;

b) ubezpieczyciele;

c) organy i urzędy państwowe lub samorządowe;

d) sądy;

e) komornicy;

f) biura informacji gospodarczej;

g) operatorzy pocztowi i kurierzy;

h) banki;

i) podmioty współpracujące z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych;

j) podmiotom powiązanym kapitałowo z SHOPA SPÓŁKA Z O. O

 1. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz organizacji międzynarodowych.

 1. Obowiązek podania danych osobowych.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne dla zawarcia i realizacji postanowień umowy. Jesteście Państwo zobowiązani do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność zawarcia umowy.

 1. Okres przechowywania danych osobowych.

Okres przetwarzania danych osobowych przez SHOPA SPÓŁKA Z O. O. zależy od celu w jakim zostały zebrane i przetwarzane, a także przepisów prawa i pozyskanych przez SHOPA SPÓŁKA Z O. O. zgód lub innych oświadczeń:

a) Dane przetwarzane w celu wykonania zawartej umowy przechowywane są przez czas niezbędny do jej wykonania. W przypadku, gdy realizacja umowy nie dojdzie do skutku, dane osobowe będą przechowywane przez 3 lata od dnia ich zebrania.

b) Przechowywane są także dane osobowe o charakterze archiwalnym – po wygaśnięciu danej relacji prawnej dane osobowe dotyczące działania tych osób w imieniu przedsiębiorcy instytucji lub jednostek organizacyjnych są przechowywane przez okres 6 lat, a pozostałe dane osobowe osób fizycznych przez okres 10 lat.

c) W przypadku, gdy toczy się spór, proces sądowy lub trwa inne postępowanie, okres archiwizacyjny będzie liczony od dnia zakończenia sporu, bez względu na sposób jego zakończenia, lub prawomocnego zakończenia ostatniego postępowania, chyba, że przepis prawa przewiduje dłuży okres przedawnienia dla danego prawa/roszczenia, którego dotyczy postępowanie.

d) Dane osobowe zebrane na podstawie zgody będziemy przechowywali przez okres wskazany w oświadczeniu zgody lub do odwołania zgody.

e) Dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, w szczególności dla celu marketingu bezpośredniego będą przechowywane do momentu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

f) W celu wykazania rozliczalności będą przechowywane dane osobowe przez okres, w którym SHOPA SPÓŁKA Z O. O. jest zobowiązana do ich przechowywania w postaci elektronicznej lub papierowej, dla udokumentowania spełnienia wymagań wynikających z przepisów prawa oraz w celu umożliwienia kontroli przez uprawnione podmioty.

 1. Przysługujące prawa związane ochroną danych osobowych.

W związku z przetwarzaniem przez SHOPA SPÓŁKA Z O. O. Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu:

a) prawo dostępu do danych osobowych,

b) prawo do sprostowania danych osobowych,

c) prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

e) prawo do przenoszenia danych do innego administratora,

f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania,

g) prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy SHOPA SPÓŁKA Z O. O. będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

h) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

 1. Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Zebrane przez SHOPA SPÓŁKA Z O. O. dane osobowe przechowywane są wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”).

 1. Przetwarzanie danych osobowe w sposób zautomatyzowany (w tym profilowane).

SHOPA SPÓŁKA Z O. O. nie przetwarza danych w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

 1. Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Cookies

Niektóre strony internetowe wykorzystują tzw. cookies. Cookies nie powodują żadnych uszkodzeń komputera i nie zawierają wirusów. Pliki cookie służą uczynieniu naszej strony bardziej przyjazną dla użytkownika, efektywną i bezpieczną. Cookies to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze i zapisywane przez przeglądarkę. Większość używanych przez nas plików cookie to tak zwane “sesyjne pliki cookie”. Zostaną one automatycznie usunięte po zakończeniu wizyty. Inne pliki cookie pozostają na urządzeniu do czasu ich usunięcia. Te pliki cookie umożliwiają nam rozpoznanie przeglądarki użytkownika przy następnym odwiedzaniu naszej strony internetowej.

Mogą Państwo ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby była informowana o ustawieniach plików cookie i zezwalała na nie tylko w indywidualnych przypadkach, w pewnych przypadkach wykluczała akceptację plików cookie lub ogólnie, a po zamknięciu przeglądarki uruchamiała automatyczne usuwanie plików cookie. Gdy pliki cookie są wyłączone, funkcjonalność tej strony może być ograniczona.

Cookies, które są niezbędne do przeprowadzenia procesu komunikacji elektronicznej lub zapewnienia niektórych funkcji przez Państwa pożądanych (np. funkcja koszyka zakupów), są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. F) RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu zapewnienia bezbłędnego i zoptymalizowanego świadczenia usług. Jeśli inne pliki cookie (np. pliki cookie do analizy zachowania użytkownika) są przechowywane, będą one traktowane oddzielnie w niniejszej deklaracji o ochronie danych osobowych.

Pliki dziennika serwera

Dostawca stron automatycznie gromadzi i przechowuje informacje w tzw. plikach logów serwera, które Państwa przeglądarka automatycznie nam przesyła. Są to:

Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, który pozwala na przetwarzanie danych do celów realizacji umowy lub środków przedumownych.

Formularz kontaktowy

W przypadku przesłania do nas zapytań za pomocą formularza kontaktowego, dane zawarte w formularzu zapytania, w tym dane kontaktowe podane w formularzu, będą przechowywane w celu przetworzenia zapytania oraz w przypadku pytań uzupełniających. Nie przekażemy tych danych bez Państwa zgody.

Dane wprowadzone do formularza kontaktowego przetwarzane są więc wyłącznie za Państwa zgodą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgodę można odwołać w każdej chwili. Wystarczy, że wyślą Państwo do nas nieformalny e-mail. Unieważnienie nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych aż do jego cofnięcia.

Dane wprowadzone przez Państwa w formularzu kontaktowym pozostaną u nas do momentu zażądania od Państwa usunięcia, cofnięcia Państwa zgody na przechowywanie lub ustania celu przechowywania danych (np. po przetworzeniu Państwa żądania). Obowiązkowe przepisy ustawowe – w szczególności okresy przechowywania – pozostają nienaruszone.

 1. Media społecznościowe

Udostępnianie treści za pomocą wtyczek (Facebook, Google+1, Twitter & Co.) Zawartość naszych stron może być udostępniana na portalach społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter lub Google+, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

Narzędzie to nie przekazuje automatycznie danych użytkownika operatorom tych platform. Jeśli użytkownik jest zalogowany do jednego z serwisów społecznościowych, podczas korzystania z przycisków społecznościowych Nasi użytkownicy mogą udostępniać zawartość tej strony w serwisach społecznościowych zgodnie z przepisami o ochronie danych bez konieczności tworzenia przez operatorów sieci kompletnych profili surfowania.

Wtyczki Facebooka (przycisk Lubię to i Udostępnij)

Nasze strony zawierają wtyczki z portali społecznościowych Facebook, dostawca Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, Kalifornia 94025, USA. Wtyczki Facebook rozpoznajemy po logo Facebooka lub przycisku “Lubię to” na naszej stronie. Przegląd wtyczek do Facebooka można znaleźć tutaj: developers.facebook.com/docs/plugins/.

Podczas odwiedzania naszych stron wtyczka nawiązuje bezpośrednie połączenie między przeglądarką a serwerem Facebooka. Facebook otrzymuje informacje o tym, że odwiedzili Państwo naszą stronę z Państwa adresem IP. Jeśli klikną Państwo przycisk “Lubię to” na Facebooku, kiedy są Państwo zalogowani na swoim koncie na Facebooku, można połączyć zawartość naszych stron z profilem na Facebooku. Dzięki temu Facebook może powiązać wizytę na naszych stronach z Państwa kontem użytkownika. Pragniemy podkreślić, że jako dostawca stron nie posiadamy wiedzy na temat treści przesyłanych danych ani ich wykorzystania przez Facebook. Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności Facebooka pod adresem: de-de.facebook.com/policy.php.

Jeśli nie chcą Państwo, aby Facebook skojarzył wizytę na naszych stronach z kontem na Facebooku, proszę wylogować się z konta na Facebooku.

 1. Narzędzia analityczne i reklamowe

Google Analytics

Ta strona korzysta z funkcji usługi analizy stron internetowych Google Analytics. Oferent to Google Inc., 1600 Amfiteatr Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics używa tak zwanych “cookies”. Są to pliki tekstowe, które są przechowywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę korzystania z witryny.

Informacje generowane przez cookie na temat korzystania przez Państwa z tej strony internetowej są zazwyczaj przekazywane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Pliki cookie Google Analytics są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Operator strony ma uprawniony interes w analizie zachowania użytkowników, aby optymalizować swoją ofertę internetową i reklamową.

Wtyczka przeglądarki

Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w

przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe. Użytkownik może również uniemożliwić Google zbieranie danych generowanych przez cookie i związanych z korzystaniem przez niego z tej strony internetowej (włącznie z adresem IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: tools.google.com/dlpage/gaoptout. Więcej informacji na temat sposobu, w jaki Google Analytics obchodzi się z danymi użytkownika, można znaleźć w polityce prywatności Google: support.google.com/analytics/answer/6004245.

Przetwarzanie danych dotyczących umowy

Zawarliśmy umowę z Google na przetwarzanie danych na zlecenie i w pełni wdrożyliśmy surowe wymagania niemieckiego urzędu ochrony danych dotyczące korzystania z Google Analytics.

Google AdWords i Google Conversion-Tracking 

Ta strona korzysta z Google AdWords. AdWords to program reklamowy online firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (“Google”). W kontekście Google AdWords używamy tzw. conversion tracking. Po kliknięciu na reklamę serwowaną przez Google, ustawiany jest plik cookie do śledzenia konwersji. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które przeglądarka internetowa umieszcza na komputerze użytkownika.

Te pliki cookie tracą ważność po 30 dniach i nie są wykorzystywane do osobistej identyfikacji użytkowników. Jeśli użytkownik odwiedza pewne strony tej strony internetowej, a plik cookie jeszcze nie wygasł, Google i możemy rozpoznać, że użytkownik kliknął na reklamę i został przekierowany na tę stronę.

Każdy klient Google AdWords otrzymuje inny plik cookie. Pliki cookie nie mogą być śledzone na stronach internetowych klientów AdWords. Informacje zbierane za pomocą plików cookie konwersji służą do generowania statystyk konwersji dla klientów AdWords, którzy zdecydowali się na śledzenie konwersji. \Klienci widzą całkowitą liczbę użytkowników, którzy kliknęli na reklamę i zostali przekierowani na stronę z tagiem do śledzenia konwersji. Nie otrzymają jednak Państwo żadnych informacji, które identyfikują użytkowników. Jeśli użytkownik nie chce uczestniczyć w śledzeniu, może sprzeciwić się temu korzystaniu, dezaktywując w ustawieniach użytkownika plik cookie Śledzenie konwersji Google za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Nie są one wtedy uwzględniane w statystykach konwersji. Pliki Conversion Cookies są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Operator strony ma uprawniony interes w analizie zachowania użytkowników, aby optymalizować swoją ofertę internetową i reklamową. Więcej informacji na temat Google AdWords i Google Conversion Tracking można znaleźć w polityce prywatności Google: www.google.de/policies/privacy/.

Mogą Państwo ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby była informowana o ustawieniach plików cookie i zezwalała na nie tylko w indywidualnych przypadkach, w pewnych przypadkach wykluczała akceptację plików cookie lub ogólnie, a po zamknięciu  przeglądarki uruchamiała automatyczne usuwanie plików cookie. Gdy pliki cookie są wyłączone, funkcjonalność tej strony może być ograniczona.

 1. Wtyczki i narzędzia

YouTube

Nasza witryna korzysta z wtyczek z witryny YouTube Google. Operatorem stron jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA.

Jeśli odwiedzają Państwo jedną z naszych stron wyposażonych w wtyczkę YouTube, nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube. Serwer YouTube zostanie poinformowany, które strony odwiedziono. Jeśli są Państwo zalogowani na swoim koncie na YouTube, pozwalają Państwo YouTube powiązać swoje zachowanie podczas surfowania bezpośrednio z profilem osobistym. Można temu zapobiec wylogowując się z konta YouTube.

Korzystanie z serwisu YouTube ma na celu atrakcyjną prezentację naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Więcej informacji na temat sposobu postępowania z danymi użytkownika można znaleźć w polityce prywatności YouTube pod adresem: www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies
OK