Klauzula RODO

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO, w celu związanym z udziałem w konferencji
POLISHOPA DESIGN THINKING CONFERENCE BYDGOSZCZ 2021
Bydgoszcz, 20 – 22 września 2021 r. (dalej jako: Konferencja)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych tzw. RODO)  Organizator Konferencji tj.  SHOPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Bydgoszczy informuje, że:

  1. Administratorem  Państwa danych osobowych  jest Organizator Konferencji – SHOPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 33, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000685864, NIP 9532716962, REGON 36773178800000, kapitał zakładowy 20 000,00 zł, z którym może się Pan/Pani skontaktować w następujący sposób: 
    a) listownie –  przesyłając korespondencję na adres SHOPA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Toruńska 33, 85-023 Bydgoszcz;

    b) elektronicznie – pod adresem polishopa@shopa.eu.
  2. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe zebrane za pośrednictwem formularza rejestracyjnego na Konferencję dostępnego na stronie internetowej dostępnej pod adresem www.polishopa.pl/kasa
  3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach:

a) określonych w treści zgody (o ile została udzielona) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w szczególności, w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji o przyszłych konferencjach i wydarzeniach związanych z tematyką DESIGN THINKING, w celu wysłania takich informacji. Dane pozyskane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu jej wycofania; 

b) niezbędnych do Pani/Pana udziału w Konferencji POLISHOPA DESIGN THINKING CONFERENCE BYDGOSZCZ 2021, w tym rejestracji uczestnictwa oraz wydania zaświadczenia potwierdzającego udział w Konferencji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

c) udostępniania Panu/Pani materiałów związanych z Konferencją, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO;

d) w uzasadnionym interesie Administratora, w celu  organizacji Pani/Pana udziału w Konferencji, w tym zapewnienia bieżącej komunikacji (w szczególności w sprawach związanych z organizacją konferencji), zorganizowania połączenia przez dedykowaną platformę, prowadzenia listy obecności uczestników Konferencji,  zapewnienia bezpieczeństwa informacji, bezpieczeństwa osób i ochrony mienia oraz ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń, na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

4. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związanych z udziałem w Konferencji będzie uzależniony od podstawy prawnej ich przetwarzania, dane będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa lub okres przedawnienia roszczeń. W przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora dane będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu w sytuacji, gdy prawa i wolności osoby będą przeważały nad interesami administratora. W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej  zgody, dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody lub wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a) organy publiczne i inni odbiorcy legitymujący się interesem prawnym w pozyskaniu danych osobowych;

b) administrator platformy do obsługi konferencji,

6. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane tj.  dokonania zgłoszenia i udziału w Konferencji.  Niepodanie  danych uniemożliwi wzięcie udziału w Konferencji. Podanie nieprawdziwych danych wiąże się z odpowiedzialnością określoną w odpowiednich przepisach.

7. Administrator nie będzie przetwarzać Pani/Pana danych osobowych w celu podejmowania automatycznych decyzji stosownie do art. 22 RODO, wywołujących skutki prawne lub w podobny sposób mających na Panią/Pana istotny wpływ (w tym również w formie profilowania);

8. Przysługują Pani/Panu następujące prawa:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;

c) na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych przepisami prawa;

d) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

e) na podstawie art. 20 RODO prawo do przenoszenia danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

f) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach przewidzianych przepisami prawa;

g) na podstawie art. 7 RODO prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie (w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody). Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

9. Prawa wymienione w ust. 8 powyżej mogą być ograniczone w  zakresie określonym w przepisach prawa, w tym art. 15-22 RODO, w szczególności w zakresie, w jakim ich realizacja naruszyłaby prawa innych osób lub gdy przetwarzanie następuje w celu wywiązania się przez administratora z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach wykonywania zadań w interesie publicznym. 

10. Prawa wymienione w ust. 8 powyżej może Pan/Pani wykonać poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia skierowanego do administratora danych, w szczególności za pośrednictwem adresu e-mail polishopa@shopa.eu.

11. FJeśli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie przez administratora Pani/Pana danych osobowych jest niezgodne z prawem, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies
OK