Regulamin

POLISHOPA CONFERENCE BYDGOSZCZ 2023

Bydgoszcz, 19 – 22 czerwiec 2023 r.

 

 

 

 1. Niniejszy dokument jest regulaminem POLISHOPA Conference Bydgoszcz 2023, zwanej dalej Konferencją.
 2. Organizatorem Konferencji jest SHOPA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Michała Kleofasa Ogińskiego 2, 85-092 Bydgoszcz, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000685864, NIP 953-271-69-62, REGON 36773178800000, kapitał zakładowy 20 000,00 zł, zwana dalej Organizatorem.
 3. Konferencja odbywa się w Bydgoszczy (dokładny adres miejsca prowadzenia Konferencji zostanie podany w komunikacie opublikowanym na stronie www Konferencji najpóźniej na 3 dni przed terminem jej rozpoczęcia), w terminie wyznaczonym przez Organizatora, przy czym Organizator zastrzega możliwość zmiany formy i terminu przeprowadzenia Konferencji.
 4. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji i obowiązują wszystkich Uczestników.
 5. Uczestnikami Konferencji są osoby zarejestrowane poprzez specjalny formularz dostępny na stronie internetowej www.polishopa.pl, których zgłoszenia zostały zaakceptowane przez Organizatora oraz które uiściły opłatę za uczestnictwo w Konferencji w terminie wyznaczonym przez Organizatora. Organizator informuje mailowo o akceptacji zgłoszenia w terminie 7 dni od daty przesłania formularza rejestracyjnego.
 6. Liczba miejsc udostępnianych Uczestnikom jest ograniczona i wynosi 490. Organizator poinformuje na stronie internetowej www.POLISHOPA.pl o wyczerpaniu puli udostępnionych miejsc. Jeżeli dana osoba uiściła opłatę konferencyjną po wyczerpaniu puli udostępnianych miejsc, Organizator zwróci wpłaconą kwotę w najpóźniej w ciągu 3 dni od zakończenia Konferencji.
 7. W ramach Konferencji odbędą się sesje Dzień I, Dzień II, Warsztaty, przerwy.
 8. Terminy wszystkich wydarzeń związanych z Konferencją zostaną podane w Harmonogramie, zamieszczonym do wglądu Uczestników na stronie internetowej Konferencji (POLISHOPA.pl) oraz fanpage’u Konferencji. Dane w Harmonogramie Organizator może dowolnie modyfikować.
 9. Organizator zobowiązuje się do wydania Komunikatu zawierającego podstawowe i niepodlegające zmianie informacje dotyczące Konferencji w formie wiadomości elektronicznej przesłanej każdemu uczestnikowi Konferencji.
 10. Uczestnik zobowiązuje się do śledzenia zmian w Harmonogramie.
 11. Konsumentami w rozumieniu niniejszego Regulaminu są: osoby będące konsumentami w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego (art. 22 [1] kodeksu cywilnego) oraz przedsiębiorcy, do których zastosowanie mają odpowiednie przepisy dotyczące konsumentów (art. 385 [5] kodeksu cywilnego).
 12. Klauzula informacyjna dla Konsumentów w związku z zawieraniem umowy na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, w myśl ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 

 

 1. Warunkami uczestnictwa w Konferencji są:
  1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej (www.polishopa.pl/bilety) zaakceptowane przez Organizatora lub też zgłoszenie przesłane na adres e-mail organizatora i zaakceptowane przez Organizatora;
  2. Uiszczenie opłaty konferencyjnej w wysokości i terminie podanym przez Organizatora.
 2. Opłatę za udział w Konferencji należy uiścić w terminie do 5 dni roboczych licząc od dnia Zgłoszenia uczestnictwa. Koszt udziału w Konferencji, pobytu i przejazdu Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.
 3. Organizator wystawia fakturę tytułem dokonanych wpłat na życzenie wyrażone przez Uczestnika podczas rejestracji na stronie internetowej. Organizator wystawia fakturę na dane podane przez Uczestnika podczas rejestracji na stronie internetowej.
 4. Każdy Uczestnik biorący czynny udział w Konferencji otrzyma zaświadczenie uczestnictwa w Konferencji.
 5. . Organizator informuje, że Konferencja oraz towarzyszące jej wydarzenia będą filmowane oraz fotografowane. Uczestnik dokonując rejestracji na Konferencję oraz uiszczając opłatę konferencyjną wyraża zgodę na jego filmowanie i fotografowanie oraz wyraża zgodę na rozpowszechnianie przez Organizatora swojego wizerunku utrwalonego podczas trwania i w związku z Konferencją oraz na udzielanie takiej zgody przez Organizatora podmiotom trzecim. Zgoda nie jest ograniczona terytorialnie.
 6. Zgoda na wykorzystywanie wizerunku Uczestnika odnosi się wyłącznie do korzystania z jego wizerunku utrwalonego w czasie trwania Konferencji i w związku z Konferencją. Rozpowszechnianie wizerunku będzie służyło wyłącznie prezentacji Konferencji i jej przebiegu oraz następowało wyłącznie w celach informacyjnych, promocyjnych, marketingowych i reklamowych.
 7. Wizerunek może zostać zestawiony z wizerunkiem innych osób lub obiektów oraz tekstem o ile również wiążą się one z Konferencją i ilustrują lub opisują jej przebieg.
 8. Zgoda na wykorzystywanie i rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika, wyłącznie w zakresie o jakim wyżej mowa, zostaje udzielona na okres 30 lat od daty zakończenia Konferencji.
 9. Uczestnik w trakcie Konferencji nie jest uprawniony do utrwalania dźwięku i/lub obrazu z przebiegu Konferencji, bez pisemnej zgody Organizatora. W przypadku dokonania takiego utrwalenia bez zgody Organizatora, Organizator może zażądać od Uczestnika skasowania nagrania, lub jeżeli zostało już rozpowszechnione, zaniechania dalszego rozpowszechniania i usunięcia nagrania z nośników elektronicznych lub z sieci Internet, a także poniesienia wszelkich kosztów związanych z usunięciem skutków naruszenia.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy wstępu na Konferencję (lub zobowiązania do jej opuszczenia) Uczestnikom:
  1. będącym pod wpływem alkoholu lub środków odurzających albo substancji psychotropowych;
  2. którzy swoim zachowaniem stwarzają potencjalne zagrożenie dla innych Uczestników;
  3. zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób urągający zasadom kultury i dobrym obyczajom.

 

 

 

 1. Zgłoszenie uczestnictwa (rejestracja) odbywa się poprzez specjalny formularz dostępny na stronie internetowej: www.POLISHOPA.pl, lub też poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres e-mail Organizatora Konferencji: polishopa@shopa.eu.
 2. Dane podane w formularzu rejestracyjnym Organizator uznaje za ostateczne. Wyłączną odpowiedzialność za skutki podania w formularzu rejestracyjnym nieprawidłowych danych ponosi osoba, która wypełniała formularz.
 3. Formularz rejestracyjny należy wypełniać używając pełnych, prawidłowych nazw, bez użycia skrótów.

 

 

 1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Konferencji. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Konferencji powinna być dokonana w formie wiadomości mailowej (formie dokumentowej w rozumieniu art. 77 [3] i art. 77 [4] kodeksu cywilnego) wysłanej na adres skrzynki poczty elektronicznej: polishopa@shopa.eu.
 2. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Konferencji, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, opłata konferencyjna nie podlega zwrotowi, z zastrzeżeniem Uczestników będących Konsumentami.
 3. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Konferencji spowodowanej zmianą przez Organizatora formy przeprowadzenia konferencji, jej terminu lub podstawowych parametrów dotyczących wymagań technicznych uczestnictwa w Konferencji, Uczestnik może w terminie 4 dni od otrzymania komunikatu od Organizatora, zawierającego informację o zmianie, dokonać rezygnacji z udziału w Konferencji i wyrazić zgodę na otrzymanie od Organizatora vouchera do realizacji na poczet kolejnej edycji Konferencji. Wartość vouchera odpowiada wartości uiszczonej opłaty konferencyjnej. Zgoda na otrzymanie vouchera powinna być dokonana w formie wiadomości mailowej (formie dokumentowej w rozumieniu art.  77 [3] i art. 77 [4] kodeksu cywilnego) wysłanej na adres skrzynki poczty elektronicznej: polishopa@shopa.eu. W przypadku Uczestnika będącego Konsumentem, który nie wyrazi zgody na otrzymanie vouchera, wpłacona opłata podlega zwrotowi. W przypadku pozostałych Uczestników, opłata nie podlega zwrotowi.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przeprowadzenia warsztatów w ramach Konferencji, w takim przypadku opłata za udział w danych warsztatach podlega zwrotowi.

 

 

 1. Informacje na temat wysokości opłat za uczestnictwo w Konferencji są zamieszczone na stronie internetowej Konferencji oraz w Komunikacie wydanym przez Organizatora.
 2. Brak uregulowania należności za udział w Konferencji w terminie podanym przez Organizatora na stronie internetowej Konferencji, fanpage’u Konferencji, Komunikacie wydanym przez Organizatora, upoważnia Organizatora do anulowania zgłoszenia uczestnictwa, bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej.
 3. W przypadku dokonania prawidłowej rejestracji, wniesienie opłaty za udział w Konferencji w wysokości zgodnej z aktualnym cennikiem jest uważane za moment zawarcia Umowy.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian cen podanych na stronie internetowej i w Komunikacie Organizatora. Zmiany cen  Konferencji nie mogą działać wstecz i nie dotyczą wcześniej zawartych Umów.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczonych w czasie akcji promocyjnych, polegających na zmianie treści cen zamieszczonych na stronie internetowej i w Komunikacje wydanym przez Organizatora.
 6. Zmiana cen, w tym w szczególności obniżenie opłaty za udział w Konferencji, nie może być podstawą do odstąpienia od wcześniej zawartych umów lub żądania obniżenia opłaty za udział w Konferencji wynikającej z tych umów.
 7. W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z powodu zdarzeń niezależnych od Organizatora, stanowiących skutek działania siły wyższej (rozumianej jako: okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne bądź też niemożliwe do uniknięcia mimo możliwości ich przewidzenia, a w szczególności: klęski żywiołowe, katastrofy, strajki, zamieszki, embarga, zakłócenia w dostawach energii elektrycznej, a także wszelkie skutki wdrożonych odgórnie środków zapobiegawczych przed aktami terrorystycznymi) Organizator wyznaczy nowy termin przeprowadzenia Konferencji.

 

 

 

 

 

 1. Wszelkie reklamacje Uczestników Konferencji wobec Organizatora powinny być zgłaszane w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres siedziby Organizatora.
 2. Reklamacje Uczestników Konferencji mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 3 dni od dnia zakończenia Konferencji w formie pisemnej.
 3. Po upływie wyżej wskazanego terminu żadne reklamacje nie będą rozpatrywane, zaś brak zgłoszenia reklamacji w zakreślonym terminie powoduje, że odpowiedzialność Organizatora za wszelkie szkody, poza tymi wyrządzonymi umyślnie, zostaje wyłączona. Ograniczenie odpowiedzialności nie dotyczy Konsumentów.

 

 

 1. Uzupełnienie formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Organizatora oraz jego wysłanie oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa polskiego.
 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej Konferencji.
 4. Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Organizatora, nie wcześniej niż przed ich opublikowaniem na stronie internetowej Konferencji.
 5. Wszelkie spory związane z uczestnictwem w Konferencji podlegają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora. Zastrzeżenie to nie dotyczy Uczestników będących Konsumentami.
 6. Organizator informuje,  że  Uczestnikom  będącym  Konsumentami  w związku z treścią art. 38 pkt 12 ustawy  z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość .
 7. Organizator zastrzega, że Konsumentów nie dotyczą te postanowienia Regulaminu, które stanowiłyby niedozwolone postanowienia umowne w rozumieniu Kodeksu cywilnego (art. 385(1) do 385(3)), czy naruszałyby bezwzględnie obowiązujące przepisy prawne dotyczące zawierania umów z udziałem Konsumenta, które zostałyby zawarte w rejestrze postanowień wzorców umownych uznanych za niedozwolone, prowadzonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 8. Celem uchylenia ewentualnych wątpliwości Organizator wyjaśnia, że w związku z organizacją Konferencji nie zawiera z Uczestnikami umów przechowania w sposób wyraźny ani dorozumiany oraz nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.
 9. Celem uchylenia ewentualnych wątpliwości Organizator wyjaśnia, że nie świadczy na rzecz Uczestników usług turystycznych (usługi przewodnickie, usługi hotelarskie oraz wszystkie inne usługi świadczone turystom lub odwiedzającym) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych i nie ponosi odpowiedzialności na zasadach określonej we wspomnianej ustawie.
 10. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Konferencją, jak również w miejscach zakwaterowania.
 11. Załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią jego integralną część.

 

 

 

Załączniki:

 1. Informacja o prawach Konsumenta

 

Załącznik nr 1

INFORMACJA O PRAWACH KONSUMENTA


Wypełniając obowiązek informacyjny, o którym mowa w przepisach art. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287 , dalej jako „Ustawa”), informujemy iż:

 1. Zamierzają Państwo zawrzeć na odległość umowę, na podstawie której uzyskają Państwo prawo do udziału w POLISHOPA Conference Bydgoszcz 2023, odbywającej się w dniach 19 – 22 …. czerwiec 2023 r., składającej się z wykładów oraz warsztatów o tematyce w zakresie Design Thinking, Service Design oraz szeroko rozumianej innowacji, zwanej dalej Konferencją, organizowanej przez SHOPA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy („Organizator”).
 2. Szczegółowe warunki umowy związane z uczestnictwem w Konferencji opisane są w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej Organizatora pod adresem:
  https://polishopa.pl/regulamin (dalej, „Regulamin”).
 3. Dane Organizatora: SHOPA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Michała Kleofasa Ogińskiego 2, 85-092 Bydgoszcz, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000685864, NIP 953-271-69-62, REGON 36773178800000, kapitał zakładowy 20 000,00 zł, e-mial: polishopa@shopa.eu, telefon: +48570004330.
 4. Macie Państwo możliwość skontaktowania się z Organizatorem w następujący sposób:
 1. Udział w Konferencji jest odpłatny. Ceny podawane przez Organizatora zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich.
 2. Szczegółowa informacja o wysokości ceny, sposobach i terminie zapłaty zawarta jest na stronie http://polishopa.pl/bilety.
 3. Świadczenie po stronie Organizatora wynikające z Umowy zostanie spełnione poprzez umożliwienie Państwu udziału w Konferencji w dniach 19 – 22 …. czerwiec 2023 r.
 4. Mają Państwo możliwość zgłoszenia reklamacji wobec Organizatora. Reklamacje mogą być zgłaszane w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres siedziby Organizatora. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane: oznaczenie uczestnika Konferencji (w tym jego imię, nazwisko/ firma, adres pocztowy, adres e-mail, opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji; oczekiwania związane ze zgłoszeniem reklamacji). Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia otrzymania reklamacji ustosunkuje się do reklamacji, powiadamiając Państwa o sposobie jej rozpatrzenia na adres podany w zgłoszeniu reklamacji, a w przypadku jego braku na adres podany przy rejestracji na Konferencję. Brak odpowiedzi na reklamację w ciągu 30 dni od dnia jej otrzymania przez Organizatora oznacza uznanie reklamacji.
 5. Organizator informuje, że zgodnie z art. 38 pkt 12 Ustawy nie przysługuje Państwu prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.
 6. Umowa zawarta jest na czas niezbędny do jej wykonania, tj. do umożliwienia Państwu udziału w Konferencji.

 

 1. Dochodzenie roszczeń reklamacyjnych odbywa się w sądzie powszechnym zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie Cywilnym. Oprócz trybu sądowego, mają Państwo możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Przykładowo, macie Państwo  możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej (Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”) oraz możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń w sporach dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług, korzystając z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: ec.europa.eu/consumers/odr.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Państwa z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

Ta strona wykorzystuje pliki cookies
OK