Regulamin

POLISHOPA DESIGN THINKING CONFERENCE BYDGOSZCZ 2021
Bydgoszcz, 20 – 22 września 2021 r.

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy dokument jest regulaminem POLISHOPA Design Thinking Conference Bydgoszcz 2021, zwanej dalej Konferencją. 
 2. Organizatorem Konferencji jest  SHOPA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Toruńskiej 33, 85-023 Bydgoszcz, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000685864, NIP 953-271-69-62, REGON 36773178800000, kapitał zakładowy 20 000,00 zł, zwana dalej Organizatorem. 
 3. Konferencja odbywa się w terminie  wyznaczonym przez Organizatora i będzie transmitowana za pośrednictwem sieci Internet, przy czym Organizator zastrzega możliwość zmiany formy i terminu przeprowadzenia konferencji.
 4. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji i obowiązują wszystkich Uczestników.
 5. Uczestnikami Konferencji są osoby zarejestrowane poprzez specjalny formularz dostępny na stronie internetowej www.polishopa.pl, których zgłoszenia zostały zaakceptowane przez Organizatora oraz które uiściły opłatę za uczestnictwo w Konferencji w terminie wyznaczonym przez Organizatora. Organizator informuje mailowo o akceptacji zgłoszenia w terminie 7 dni od daty przesłania formularza rejestracyjnego.
 6. Liczba miejsc udostępnianych Uczestnikom jest ograniczona i wynosi 490. Organizator poinformuje na stronie internetowej www.POLISHOPA.pl o wyczerpaniu puli udostępnionych miejsc. Jeżeli dana osoba uiściła opłatę konferencyjną po wyczerpaniu puli udostępnianych miejsc, Organizator zwróci wpłaconą kwotę w najpóźniej w ciągu 3 dni od zakończenia Konferencji.
 7. W ramach Konferencji odbędą się sesje Dzień I, Dzień II, Warsztaty, przerwy oraz konkurs POLISHOPA Honeycombs Award 2021. 
 8. Terminy wszystkich wydarzeń związanych z Konferencją zostaną podane w Harmonogramie, zamieszczonym do wglądu Uczestników na stronie internetowej Konferencji (www.POLISHOPA.pl) oraz fanpage’u Konferencji. Dane w Harmonogramie Organizator może dowolnie modyfikować. 
 9. Organizator zobowiązuje się do wydania Komunikatu zawierającego podstawowe i niepodlegające zmianie informacje dotyczące Konferencji w formie wiadomości elektronicznej przesłanej każdemu uczestnikowi Konferencji. 
 10. Uczestnik zobowiązuje się do śledzenia zmian w Harmonogramie. 
 11. Konsumentami w rozumieniu niniejszego Regulaminu są: osoby będące konsumentami w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego (art.  22 [1] kodeksu cywilnego) oraz przedsiębiorcy, do których zastosowanie mają odpowiednie przepisy dotyczące konsumentów (art. 385 [5] kodeksu cywilnego). 
 12. Klauzula informacyjna dla Konsumentów w związku z zawieraniem umowy na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, w myśl ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta,  stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

§2 Uczestnictwo w Konferencji

 1. Warunkami uczestnictwa w Konferencji są: 

2. Opłatę za udział w Konferencji należy uiścić w terminie do 5 dni roboczych licząc od dnia Zgłoszenia uczestnictwa.

3. Organizator wystawia fakturę tytułem dokonanych wpłat na życzenie wyrażone przez Uczestnika podczas rejestracji na stronie internetowej. Organizator wystawia fakturę na dane podane przez Uczestnika podczas rejestracji na stronie internetowej. 

4. Każdy Uczestnik biorący czynny udział w Konferencji otrzyma zaświadczenie uczestnictwa w Konferencji. 

5. Organizator oświadcza, że zamierza rejestrować, udostępniać i archiwizować wypowiedzi Uczestników Konferencji oraz, jeżeli w trakcie Konferencji nastąpi połączenie wideo, także wizerunek wybranych Uczestników. Uczestnicy  dokonując rejestracji na Konferencję oraz uiszczając opłatę konferencyjną wyrażają zgodę na rozpowszechnianie przez Organizatora swojego wizerunku utrwalonego podczas trwania i w związku z Konferencją oraz na udzielanie takiej zgody przez Organizatora podmiotom trzecim. Zgoda nie jest ograniczona terytorialnie.  

6. Zgoda na wykorzystywanie wizerunku Uczestnika odnosi się wyłącznie do korzystania z jego wizerunku utrwalonego w czasie trwania Konferencji i w związku z Konferencją. Rozpowszechnianie wizerunku będzie służyło wyłącznie prezentacji Konferencji i jej przebiegu oraz następowało wyłącznie w celach informacyjnych, promocyjnych, marketingowych i reklamowych.

7. Wizerunek może zostać zestawiony z wizerunkiem innych osób lub obiektów oraz tekstem o ile również wiążą się one z Konferencją i ilustrują lub opisują jej przebieg.

8. Zgoda na wykorzystywanie i rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika, wyłącznie w zakresie o jakim wyżej mowa, zostaje udzielona na okres 30 lat od daty zakończenia Konferencji.

9. Uczestnik w trakcie Konferencji nie jest uprawniony do utrwalania dźwięku i/lub obrazu z przebiegu Konferencji, bez pisemnej zgody Organizatora. W przypadku dokonania takiego utrwalenia bez zgody Organizatora, Organizator może zażądać od Uczestnika skasowania nagrania, lub jeżeli zostało już rozpowszechnione, zaniechania dalszego rozpowszechniania i usunięcia nagrania z nośników elektronicznych lub z sieci Internet, a także poniesienia wszelkich kosztów związanych z usunięciem skutków naruszenia.

§3 Regulamin wypełnienia formularza rejestracyjnego

 1. Zgłoszenie uczestnictwa (rejestracja) odbywa się poprzez specjalny formularz dostępny na stronie internetowej:www.POLISHOPA.pl, lub też poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres e-mail Organizatora Konferencji: polishopa@shopa.eu.
 2. Dane podane w formularzu rejestracyjnym Organizator uznaje za ostateczne. Wyłączną odpowiedzialność za skutki podania w formularzu rejestracyjnym nieprawidłowych danych ponosi osoba, która wypełniała formularz.
 3. Formularz rejestracyjny należy wypełniać używając pełnych, prawidłowych nazw, bez użycia skrótów. 

§4 Rezygnacja z udziału w Konferencji

 1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Konferencji. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Konferencji powinna być dokonana w formie wiadomości mailowej (formie dokumentowej w rozumieniu art.  77 [3] i art. 77 [4] kodeksu cywilnego) wysłanej na adres skrzynki poczty elektronicznej: polishopa@shopa.eu.
 2. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Konferencji, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, opłata konferencyjna nie podlega zwrotowi, z zastrzeżeniem Uczestników będących Konsumentami.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przeprowadzenia warsztatów w ramach Konferencji, w takim przypadku opłata za udział w danych warsztatach podlega zwrotowi.

§5 Opłaty

 1. Informacje na temat wysokości opłat za uczestnictwo w Konferencji są zamieszczone na stronie internetowej Konferencji oraz w Komunikacie wydanym przez Organizatora.
 2. Brak uregulowania należności za udział w Konferencji w terminie podanym przez Organizatora na stronie internetowej Konferencji, fanpage’u Konferencji, Komunikacie wydanym przez Organizatora, upoważnia Organizatora do anulowania zgłoszenia uczestnictwa, bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej. 
 3. W przypadku dokonania prawidłowej rejestracji, wniesienie opłaty za udział w Konferencji w wysokości zgodnej z aktualnym cennikiem jest uważane za moment zawarcia Umowy.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian cen podanych na stronie internetowej i w Komunikacie Organizatora.  Zmiany cen  Konferencji nie mogą działać wstecz i nie dotyczą wcześniej zawartych Umów.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczonych w czasie akcji promocyjnych, polegających na zmianie treści cen zamieszczonych na stronie internetowej i w Komunikacje wydanym przez Organizatora. 
 6. Zmiana cen, w tym w szczególności obniżenie opłaty za udział w Konferencji, nie może być podstawą do odstąpienia od wcześniej zawartych umów lub żądania obniżenia opłaty za udział w Konferencji wynikającej z tych umów.
 7. W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z powodu zdarzeń niezależnych od Organizatora, stanowiących skutek działania siły wyższej (rozumianej jako: okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne bądź też niemożliwe do uniknięcia mimo możliwości ich przewidzenia, a w szczególności: klęski żywiołowe, katastrofy, strajki, zamieszki, embarga, zakłócenia w dostawach energii elektrycznej, a także wszelkie skutki wdrożonych odgórnie środków zapobiegawczych przed aktami terrorystycznymi) wpłacone opłaty konferencyjne nie podlegają zwrotowi.

§6 Wymagania techniczne i odpowiedzialność

1. Udział w Konferencji wymaga posiadania przez Uczestnika:

2. Organizator zapewnia ochronę przekazu transferu elektronicznego oraz treści cyfrowych przez zastosowanie odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych, w szczególności w celu uniemożliwienia dostępu osobom trzecim do danych.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian podstawowych parametrów uczestnictwa w Konferencji z ważnych powodów lub powodów niezależnych od Organizatora. Wymienione zmiany nie mogą stanowić podstawy do kierowania jakichkolwiek roszczeń wobec Organizatora.

§7 Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje Uczestników Konferencji wobec Organizatora powinny być zgłaszane w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres siedziby Organizatora. 
 2. Reklamacje Uczestników Konferencji mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 3 dni od dnia zakończenia Konferencji w formie pisemnej. 
 3. Po upływie wyżej wskazanego terminu żadne reklamacje nie będą rozpatrywane, zaś brak zgłoszenia reklamacji w zakreślonym terminie powoduje, że odpowiedzialność Organizatora za wszelkie szkody, poza tymi wyrządzonymi umyślnie, zostaje wyłączona. Ograniczenie odpowiedzialności nie dotyczy Konsumentów.

§8  Postanowienia końcowe

 1. Uzupełnienie formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Organizatora oraz jego wysłanie oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Uczestnik zobowiązuje się do korzystania z oprogramowania służącego do odbioru przekazu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi i postanowieniami niniejszego Regulaminu, a w szczególności do działania w sposób nienaruszający praw innych Uczestników oraz nieprzenoszenia na osoby trzecie prawa do uczestnictwa w Konferencji. W razie naruszenia przez Uczestnika prawa lub Regulaminu Organizator może zablokować Uczestnikowi dostęp do Konferencji.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy obowiązującego  prawa polskiego. 
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej Konferencji. 
 5. Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Organizatora, nie wcześniej niż przed ich opublikowaniem na stronie internetowej Konferencji.
 6. Wszelkie spory związane z uczestnictwem w Konferencji podlegają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Organizatorem a  Uczestnikiem, który jest Konsumentem.
 7. Organizator  informuje,  że  Uczestnikom  będącym  Konsumentami  w związku z treścią art. 38 pkt 12 ustawy  z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość .
 8. Organizator zastrzega, że Konsumentów nie dotyczą te postanowienia Regulaminu, które stanowiłyby niedozwolone postanowienia umowne w rozumieniu Kodeksu cywilnego (art. 385(1) do 385(3)), czy naruszałyby bezwzględnie obowiązujące przepisy prawne dotyczące zawierania umów z udziałem Konsumenta, które zostałyby zawarte w rejestrze postanowień wzorców umownych uznanych za niedozwolone, prowadzonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 9. Załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią jego integralną część.

Załączniki:

 1. Informacja o prawach Konsumenta

Ta strona wykorzystuje pliki cookies
OK